(Hannele Kause Outi Sjöblom, Kristina Laakso-Sundman, Hanna Rauanheimo, Tuula Vuori-Salo)

Työnohjauksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä (ammatillinen ryhmä, esimiesryhmä tms) tai koko tiimi tai työyhteisö lähiesimiehensä kanssa. Toimiva vuorovaikutus ja työskentely ryhmässä toteutuu parhaiten, kun työnohjausryhmän koko ei ole liian suuri. Tavoiteltava koko on 5-7 henkeä ryhmässä.

Työnohjaus perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaan ja työnohjaajan välillä. Tavoiteltavaa on riittävän pitkä työskentely, jotta prosessinomaisen työskentelyn avulla päästään syvällisemmälle tasolle perustehtävän, tunnereaktioiden ja toimintatapojen tarkasteluun. Vähintään vuoden työskentelynäkymä on hyvä alku, mutta useimmiten hedelmällisin vaihe työskentelyssä tulee vasta muutaman vuoden pohjatyön jälkeen.

Kun kyse on työyhteisön työnohjauksesta, lähdemme liikkeelle ensin kartoituskeskustelusta johdon kanssa. Yhdessä esimiesten ja työyhteisön kanssa asetetaan työskentelyllä tavoitteet, joita arvioidaan säännöllisesti syys- ja kevätkausien päätteissä. Esimiesten sitoutuminen työskentelyyn työryhmänsä kanssa on välttämätöntä, jotta työnohjaus olisi tuloksellista. Silloinkin, kun kyse ei ole koko työyhteisön työnohjauksesta, pyrimme yhteistöhön työnohjattavan/ohjattavien esimiesten kanssa, mikä takaa parhaiten tuloksellisen työnohjauksen.

Työnohjaukselliset konsultaatiot

Työnohjauksellinen konsultaatio on lyhytkestoinen (n 1-4 kertaa) organisaation/työyhteisön neuvontapalvelu, jonka avulla kartoitetaan ja arvioidaan työyhteisön tilannetta ja ehdotetaan toimenpiteitä tilanteen selkiyttämiseksi yhteistyössä johdon ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Kun kyse on esim kriisiytyneestä tilanteesta, ei perinteinen työnohjaus aina ole paras työskentelyvaihtoehto tilanteen eteenpäinviemiseksi. Vasta huolellisen kartoituksen ja arvion myötä on löydettävissä parhaat vaihtoehdot ratkaisuille.

Myös erilaisissa työyhteisöjen muutostilanteissa (esim organisaatiomuutokset, fuusiot tai toiminnan lopettaminen) on tärkeää luoda rakenteet, joiden avulla uuteen tilanteeseen sopeutuminen mahdollistuu. Panostamalla organisaation muutostilanteiden hyvään hoitamiseen, varmistetaan uuteen sopeutuminen siten, että uusi toimintakulttuuri oikeasti ankkuroituu työyhteisön arkitoiminnan tasoille asti.

Johdon/esimiesten ja johtoryhmien työnohjaus

Jotta johto jaksaisi vaativassa tehtävässään, on huolehdittava mahdollisuudesta jakaa ja tutkia työstä nousevia kysymyksiä ja syntynyttä tunnekuormaa. Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan omaa johtajuutta suhteessa työhön ja johdettaviin. Kun työnohjaus on riittävän pitkäkestoista, päästään työskentelyssä syvällisemmälle tasolle tarkastelemaan henkilökohtaisia johtamistapoja ja työstämään omia kehittymisalueita.

Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus

Työnohjauksen kohteena voi olla koko työyhteisö/yksikkö tai tiimi yhdessä lähiesimiehensä tai tiiminvastaavan kanssa. Kun työskentelyyn osallistuu koko yhteisö esimiehen kanssa, on mahdollista tutkia ja arvioida yhteisiä työkäytäntöjä, kehittää työyhteisön vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria sekä edesauttaa kaikkien työyhteisön jäsenten ammatillisuuden kehittymistä.

Ammatillinen yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Vaativissa perustehtävissä työskenteleville on ensiarvoisen tärkeää voida työnohjauksessa reflektoida työstä nousevia kysymyksiä ja saada tukea paitsi työssä kehittymiseen, myös työssä jaksamiseen. Silloin, kun tuen tarve on suurempi ja/tai akuutimpi, suosittelemme yksilötyönohjausta. Kun taas ryhmämuotoinen työnohjaus tulee kysymykseen, on työnohjattavalla mahdollista saada käyttöönsä työnohjaajan osaamisen lisäksi myös kollegoiden tukea ja näkökulmia.