Hanna Rauanheimo (Malmin vastaanottotila), Kristina Laakso, Katri Ala-Tuuhonen, Mari Uusitalo

Sosionovan psykoterapeutit työskentelevät vuorovaikutuksellisen psykodynaamisen, traumaterapeuttisen ja kiintymyssuhdeteoreettisen peruslähtökohdan pohjalta. Työskentelemme painottaen vuorovaikutusta, integratiivisuutta ja yksilöllisyyttä. Sovellamme asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen parhaiten soveltuvia työskentelytapoja, muun muassa kehokeskeisiä (sensomotorisia), kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Psykoterapiatyöskentelyyn voi liittyä rentoutus- ja rauhoittumisharjoituksia, mielikuvatyöskentelyä ja kotitehtäviä. Osalla Sosionovan psykoterapeuteista on myös EMDR-silmäliikehoidon osaamista. Otamme työskentelyssä huomioon asiakkaan yksilöllisyyden liittyen mm elämäntilanteeseen, kulttuuritaustaan ja arvomaailmaan. Osallistumme säännöllisesti psykoterapian alan koulutuksiin ja konferensseihin ja sovellamme työskentelyämme uuden psykoterapeuttisen ja neurotieteellisen tutkimustiedon pohjalta. Sosionovan psykoterapeutit ovat Valviran hyväksymiä nimikesuojattuja psykoterapeutteja, sekä Kelan kuntoutuspsykoterapeutteja.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä yhteistyössä psykoterapeutin kanssa oman hyvinvoinnin, kehittymisen ja kasvun vahvistamiseksi. Psykoterapiaan hakeutumiseen tarvitaan yksilön oma motivaatio, joka kumpuaa usein jostain oireesta tai toistuvasta

kokemuksesta, joka hankaloittaa elämää. Näitä kokemuksia ja asetelmia psykoterapiassa tutkitaan ja pyritään ymmärtämään niiden merkitystä. Psykoterapian tavoitteena on mm. joustavampien ajattelu- ja toimintatapojen kehittyminen, jotta uudenlainen, vaihtoehtoinen suhtautumisen tapa itseen ja tilanteeseen olisi mahdollista. Usein elämän eri taite- ja kriisikohdissa aktivoituu muutoksen tarve ja kun motivaatio on riittävän vahva, yksilö kypsyy ulkopuolisen tuen hakemiseen.

Jotta tarvittava sisäinen syvätason muutosprosessi käynnistyisi, on tärkeää, että työskentely tapahtuu riittävän tiheästi. Psykoterapiassa tapaamistiheys on usein 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisajan pituus vaihtelee 45 min – 60 min. välillä. Tapaamistiheydestä sovitaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Tarpeen mukaan voidaan käyttää kaksoisaikoja, jolloin työskentelyyn voi liittyä esim. erilaisia kehollisia harjoituksia.

Ennen psykoterapiatyöskentelyn käynnistymistä sovitaan yleensä 1-3 arviointi- ja kartoitustapaamista, jolloin asiakas ja terapeutti tunnustelevat ja arvioivat, olisiko psykoterapia asiakkaan tilanteeseen sopiva työskentelymuoto ja löytyykö riittäviä edellytyksiä yhteistyölle. Arviointikäynneillä keskustellaan psykoterapian työskentelyperiaatteista ja sitoudutaan yhteiseen työskentelyyn.

Mikä on työskentelytapamme ja –näkemyksemme Sosionovassa?

Psykoterapiatyöskentelyssä keskeisimpänä näemme asiakkaan ja psykoterapeutin välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön sekä luottamuksen rakentumisen. Terapian tuloksellisuus saavutetaan parhaiten siten, että terapeutin työskentelyotteesta välittyy aktiivisuuden ja inhimillisyyden kautta luotettava kanssakulkija, joka on valmis vastaanottamaan asiakkaan elämän merkitykselliset asiat. Uskomme aktiiviseen työskentelyyn siten, että terapeutin tehtävänä on toimia peilinä asiakkaalle – terapeutin läsnäolon, kysymysten ja näkökulmien kautta asiakkaan oma ajattelu ja uudet näkökulmat alkavat hahmottua ja muutosprosessi aktivoituu.

Teoreettinen viitekehyksemme on lähtökohtaisesti psykodynaaminen, mikä tarkoittaa näkemystä ihmisen monikerroksisuudesta: ihmisellä on tietoisen tason lisäksi syvemmällä oleva alitajuinen, tiedostamaton taso, joka koostuu elämänkokemusten, tunteitten, pelkojen ja toiveiden kentästä. Erityisesti lapsuuden herkkinä kasvuvuosina koetut tapahtumat, liittyen ensi sijaisesti lapsen läheisiin kiintymyssuhteisiin, vaikuttavat keskeisesti ja muokkaavat persoonaamme, käsityksiämme itsestämme ja muista. Persoonalliset reaktio- ja toimintamallimme tässä- ja nyt- elämäntilanteissa nousevat näistä alitajuntaan varastoituneista kokemuksista, joita saattaa olla vaikea ”järjellisesti” ymmärtää ja joihin on vaikea vaikuttaa, koska niiden syntyjuuret ovat tietoisuutemme ulottumattomissa.

Nykyhetken kriisejä ja ongelmia on kuitenkin myös tärkeää tutkia tämän hetken elämäntilanteen näkökulmalta ja etsiä niihin aktiivisesti uusia toimivia suhtautumistapoja ja ratkaisumalleja. Mutta yhtä tärkeää on löytää kytkökset ja riittävä ymmärrys itseen lapsuuden kokemusten kautta, jotta syvemmän tason muuttuminen ja kehittyminen toteutuisi sekä tunteitten että toiminnan tasolla.

Mitä psykoterapiassa tavoitellaan?

Psykoterapiatyöskentelyssä pyrimme siihen, että asiakkaan tietoisuus itsestä, toimintatavoista ja ajattelumalleista kasvaa. Kun ymmärrys omasta historiasta, ajatus- ja toimintatavoista avartuu, vahvistuu myös ajan myötä itsensä hyväksyminen. Empatian ja hyväksymisen myötä alkaa prosessin edetessä tulla henkistä tilaa uudelle – uusia toimivampia ajattelu-, reaktio- ja toimintatapoja alkaa kypsyä – ensin ajattelussa ja myöhemmin toiminnassa.

Psykoterapian tuloksellisuudesta

Psykoterapioiden vaikuttavuutta on tutkittu monin tavoin. Vaikka joitain eroavuuksia tutkimusten tuloksissa on, voidaan silti löytää pitkälti samansuuntaisia loppupäätelmiä. Tässä yhteenvetona voidaan todeta mm seuraavanlaisia tuloksia (tiedot koottu eri lähteistä, mm Knekt, Laaksonen&Lindfors: Helsingin psykoterapiaprojekti; Robert DeRubeis, University of Pensylvania; Rolf Sandell / STOPP-projektet; Glen O.Gabbard: Neurobiologically informed perspective on psychotherapy; Messer & Warren: Models of Brief Psychotherapy):

– Kontrolloidut psykoterapiatutkimukset puhuvat kiistatta terapian tuloksellisuuden puolesta; noin 80% voi hoidon jälkeen keskimäärin paremmin kuin hoidotta jääneet

– Myös lyhytmuotoisilla terapiatyöskentelyillä voidaan saavuttaa merkityksellistä paranemista

– Lyhytterapioiden (joiden pituus on ennalta rajoitettu) vaikutus johtaa oireiden nopeaan vähenemiseen ensimmäisen puolen vuoden aikana

– Pitkissä psykoterapioissa, oireiden lieveneminen tapahtuu hitaammin kuin lyhyissä, mutta vaikuttavuus terapioiden loputtua pitkällä aikavälillä on parempi pitkissä terapioissa verrattuna lyhytterapiaan

– Terapian tiheys vaikuttaa myös tuloksellisuuteen: yleisesti ottaen pitkä (4-5vuotta) ja frekvenssiltään tiheä työskentely tuottaa paremman kehityksen hoidon jälkeen kuin lyhyempi (1-2vuotta) terapia samalla frekvenssillä

– Terapeutin persoonallisuudella on suurempi merkitys tuloksellisuutta arvioitaessa kuin terapian suuntauksella

– Psykoterapeutit ja –analyytikot, joilla on ns eklektisia ihanteita (=> poimia eri suuntauksista käyttökelpoisia metodeja) ja positiivinen tukeva suhde asiakkaaseen saavat parempia tuloksia kuin kollegansa, joilla on oppikirjamaisen ”puhdas” suuntautuneisuus ja neutraali tai etäinen suhtautuminen asiakkaaseen

– Psykoterapiassa käynnistynyt muutosprosessi ei lopu terapian loputtua, vaan alkaneet muutokset jatkuvat pitkään, usean vuoden ajan

– Terapian tulokset näkyvät nopeammin oireiden lieventymisenä ja kokemuksena olon paranemisesta, mutta toimintatavoissa, jotka liittyvät elämäntapoihin ja ihmissuhteisiin, muuttuminen tapahtuu hitaasti

– Masennukseen sairastumisen riski on suurempi silloin, jos käytetään ainoastaan lääkehoitoa, pelkkä terapeuttinen hoito tai se yhdistettynä lääkehoitoon antaa paremmat tulokset ja pudottaa uusiutumisriskiä

– Psykologiset, tunnetason kokemukset aikaansaavat biologisia muutoksia aivojen toiminnassa. Ts psykoterapia vaikuttaa paitsi emotionaalisella kokemustasolla, myös biologisesti aivojen toimintaan; esim tuloksellinen depressiohoidon terapia ilman lääkitystä normalisoi serotonitason